Press

Romanian flag
CAREPATH Projemiz: Hafif demansı olan hastaların yaşam kalitesini iyileştirmek
Kasım 29, 2021

Ufuk 2020 programında desteklenen ECLEXYS Sagl tarafından koordine edilen CAREPATH projemiz, Hafif Bilişsel Bozukluğu veya hafif bunaması olan multimorbid hastaların tedavisinin optimizasyonu için BİT tabanlı bir çözüm önermektedir. Carepath projesi birden fazla kronik hastalığı olan demans hastalarına mümkün olan en iyi bakımı sunmak için esnek ve modüler bir entegre bakım sistemi geliştirmeyi hedeflemektedir. Hasta merkezli yaklaşım takip edilecektir ve bunamayla birlikte seyreden birden fazla kronik hastalığı olan hastaların bağımsızlığını ve yaşam kalitesini artırmayı hedeflemektedir.
Mevcut sağlık sistemlerinin tekil hastalıklara odaklı olmaya devam etmesi Avrupa’da özellikle yaşlı multimorbid hastaların bakımı konusunda zorluklar oluşturmaktadır. Çoklu morbidite yaşla birlikte artmakta ve dünya çapında sağlık bakım maliyetlerinin önemli kalemlerinden biri olarak sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliği için bir problem oluşturmaktadır . Multimorbidite demansla ilişkilendirildiğinde bu durum daha karmaşık hale gelir. Demanslı multimorbid hastalar için net bir optimal bakım yolu yoktur.
CAREPATH Projesi, bu hasta popülasyonu için sağlık müdahalelerinin hasta odaklı bir şekilde iyileştirilmesine odaklanmaktadır. İki veya daha fazla kronik rahatsızlığı olan ve aynı zamanda demanstan muzdarip olan kişiler, demansı olmayanlara göre ek risk altında olma eğilimindedir: a) çoklu hastalık demansını etkileyerek ilerlemesinin hızlanmasına neden olabilir ve b) demans, koşullarının etkin yönetimini engelleyerek hastalıkların seyrini kötüleştirebilir. Dünya çapındaki istatistikler bu gözlemleri desteklemektedir: Demansla yaşayan insanların %91.8’i multimorbiddir; %13,2’si bir ek hastalıkla, %33,8’i iki veya üç ek hastalıkla, %27,8’i dört veya beş ek hastalıkla ve %16,9’u altı veya daha fazla ek hastalıkla yaşamlarını sürdürmektedir. Diyabet ve kalp hastalığı, demanstan muzdarip insanlar arasında yaygın olarak görülen komorbiditelerdir. Birden fazla hastalıkla yaşama deneyimi hem hastalar hem de bakım verenler için son derece zordur. Örneğin, bilişsel bozulma, bir hastanın çoklu morbiditeyi kendi kendine yönetme kapasitesini etkiler ve böylece hastaneye yatış oranlarının artmasına katkıda bulunur.

CAREPATH projesi, çoklu morbidite, demans ve azaltılmış fiziksel ve mental kapasiteyi birlikte ele alan ve kullanıcılar (hastalar, bakım sağlayıcılar, sağlık hizmeti sağlayıcıları vb.) için sağlık müdahalelerini en iyi şekilde yönetilmesini sağlayan bir Entegre Bakım Platformu geliştirmeyi hedeflemektedir. Proje çerçevesinde dört Avrupa ülkesinde (İspanya, Romanya, Almanya ve Birleşik Krallık) 45’in üzerinde kullanıcı ve 200’den fazla hastayı kapsayan bir klinik araştırma yönetilecektir. Bununla birlikte, demans ile billikte multimorbidite yönetimi konusunda bir yol haritası sunulması hedeflenmektedir.

Buna ek olarak, CAREPATH projesi, sağlık bakımı maliyet etkinliği ve bakım sağlama eşitlikleri için bir Sağlık Ekonomisi Etki Değerlendirmesi de sunacaktır. CAREPATH proje konsorsiyumu, 6 ülkeden 10 ortaktan oluşmaktadır. Konsorsiyum, 2 üniversite, 4 klinik ortak, bir Ar-Ge Merkezi ve 4 KOBİ’den oluşmaktadır. Ek bilgi için lütfen www.carepath.care adresini ziyaret edin.